سردر

سردرب با حکاکی و نگارش نام مبارکه الله بر روی اثر